1A.Kontakt
Hälsning

1:Avisar kontakt med morrningoch/eller bitförsök.
2:Undviker kontakt genom att dra sig undan.
3: Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
4:Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök
5:Överdriver kontakttagandet ex: Hoppar gnäller, skäller

1B. Kontakt
Samarbete

1: Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta
moment
2:
Följer med motviligt
3: Följer med men är inte engagerad i testledaren
4: Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
5: Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren Ex: Hoppar,
gnäller, skäller.

1C.Kontakt
Hantering

1: Avisar med morrning och/eller bitförsök
2: Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.
3: Accepterar hantering
4: Accepterar, svarar med kontaktbeteende
5: Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende

2A. Lek 1
Leklust

1: Leker inte
2: Leker inte,men visar intresse.
3: Startar långsamt, blir aktiv,leker.
4: Startar snabbt,leker aktivt
5: Startar mycket snabbt, leker aktivt

2b Lek1
Gripande

1: Griper inte
2: Griper inte, nosar bara på föremålet.
3: Griper tveksamt eller med framtänderna
4: Griper direkt med hela munnen.
5: Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. Lek1

1: Griper inte.
2: Griper tveksamt,släpper håller men drar inte emot
3: Griper, drar emot,släpper och tar om alt: tuggar
4: Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
5: Griper direkt med hela munnen,drar emot,rycker alt: ruskar-även under
den passiva delen tills testledaren släpper.

3a. Förföljande.
Momentet utförs två gånger

1: Startar inte
2: Startar, men avbryter.
3: Startar eller springer långsamt. Kan öka farten, fullföljer.
4: Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet (båda gångerna)
5: Startar med hög fart. Springer förbi bytet, kan vända.

3B. Lek 1
Gripande Momentet utförs två gånger

1: Griper inte
2: Griper inte, nosar bara på föremålet (båda gångerna)
3: Griper tveksamt eller med framtänderna
4: Griper direkt med hela munnen
5: griper direkt, hugger föremålet i farten.

4. Aktivitet

1: Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
2: Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
3
: Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar.
4: Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar.
5: Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. Avst. lek
Intresse

1:Engageras ej av fig. Ointresserad
2: Kontroll. Avbrott kan förekomma.
3: Intresserad, följer fig. utan avbrott
4: Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
5: Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök

5b.avst. lek
Hot/agg.

1: Inga skall eller morrningar. 
2: Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del
3: Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del.
4: Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.
5: Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra
del.

5c. Avst. lek
Nyfikenhet


1: Går ej fram till fig. Ointresserad
2: Går fram när fig. pratar eller bollar med föremålet.
3: Går fram när fig, ger sig tillkänna.
4: Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning 
5: Går fram direkt till fig. utan hjälp.

5d. Avst.lek
Leklust

1: Visar inget intresse.
2: Leker ej men visar intresse
3: Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
4: Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
5: Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e. Avst.lek
Samarbete

1: Visar inget intresse
2: Blir aktiv men avbryter 
3: Är aktiv med fig. när denne är aktiv.
4:
Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig.
5: Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

6a. Överaskning.
Rädsla

1: Stannar, kort stopp.
2: Hukar sig och stannar.
3: Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 
4: Flyr högst 5 meter
5: Flyr mer än 5 meter.

6b. Överaskning
Hot/agg

1: Visar inga hotbeteenden
2: Visar enstaka hotbeteenden.
3: Visar flera hotbeteenden under längre tid
4: Visar flera hotbeteenden och någon attack.
5: Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. Överaskning
Nyfikenhet

1: Går fram när fö. lägger ner overallen.
2: Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden.
3: Går fram till overallen när föraren står bredvid.
4: Går fram till overallen när fö gått halva avståndet
5: Går fram till overallen utan hjälp.

6d. Överaskning
Kvarstående rädsla

1: Ingen tempoförändring eller undanmanöver
2: Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna
3: Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.
4: Båge eller tempo-växl. vid minst två passager utan minskad intensitet
mellan tillfällena
5: Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.Överaskning
Kvarstående intresse

1: Inget intresse för overallen.
2: Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
3: Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle.
4: Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.
5: Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. Ljudkänslighet.
Rädsla

1: Stannar, kort stopp.
2: Hukar sig och stannar.
3: Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 
4: Flyr högst 5 meter
5: Flyr mer än 5 meter.

7b.Ljudkänslighet.
Nyfikenhet

1: Går inte fram
2: Går fram när fö sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.
3: Går fram till skramlet när fö står bredvid.
4: Går fram till skramlet när fö gått halva avståndet.
5: Går fram till skramlet utan hjälp

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

1: Ingen tempoför- ändring eller undanmanöver
2: Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna
3: Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass
4: Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan
gångerna
5: Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

1: Inget intresse för ljudkällan.
2: Stannar upp/luktar på ljudkällan vid ett tillfälle   
3: Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
4: Biter i/leker mot skramlet. Intresset minska efter hand.
5: Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager

8a. SPÖKEN
Hot/agg

1: Visar inga hotbeteenden
2: Visar enstaka hotbeteenden
3: Visar flera hotbeteenden under längre tid.
4: Visar flera hotbeteenden och någon attack.
5: Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN
Kontroll


1: Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.
2: Tittar till mot spökena då och då.
3: Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott
4: Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott 
5: Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet 

8c. SPÖKEN
Rädsla

1:Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren 
2:
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Någon avstånds
reglering
3:Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan
flyktstart och kontroll.
 
4:Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll 
5:
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna
platsen

8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

1: Går fram när föraren tagit av figs klädnad.
2: Går fram när fö talar med fig/lockar på hunden. 
3: Går fram till spöket när fö står bredvid
4: Går fram till spöket när föraren gått halva vägen
5: Går fram till spöket utan hjälp.

8e. SPÖKEN
Kontakt

1: Avvisar eller undviker kontaktförsök
2. Accepterar kontakt - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.
3: Besvarar kontakt när fig bjuder.
4: Tar kontakt själv. Balanserad.
5: Intensivt kontaktbeteemde mot fig. Kan hoppa och gnälla

9a. LEK 2
Leklust

1: Leker ej.
2: Leker ej men visar intresse 
3: Startar långsamt, blir mer aktiv,leker. 
4: Leker aktivt, startar snabbt
5: Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

9b LEK 2
Gripande

1: Griper ej.
2: Griper ej direkt, nosar först på föremål
3: Griper försiktigt eller nyper i föremål
4: Griper direkt med hela munnen.
5: Griper direkt, hugger föremålet

10. SKOTT

1: Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
2: Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad
aktivitet.

3: Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten/återgår till
aktivitet/passivitet
4: Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet
5: Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt- tendenser/avstår
skotten